Υποχρέωση Αποδοχής Μέσων Πληρωμής με Κάρτα!

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, με βάση το άρθρο 30Α του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, επιχειρήσεις οι οποίες καταγράφονται στο παράρτημα του σχετικού Διατάγματος ΚΔΠ 259/2021,(«Υπόχρεοι»)  θα πρέπει στο πλαίσιο των συναλλαγών τους με καταναλωτές να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα για την ολοκλήρωση πράξεων πληρωμής.

Η Εφαρμοστική Οδηγία 20 του Τμήματος Φορολογίας είναι επίσης σχετική.

Στη βάση των πιο πάνω, το Τμήμα Φορολογίας προτίθεται, εντός Οκτωβρίου του 2021, να πραγματοποιήσει ελέγχους για επιβεβαίωση της εφαρμογής του Διατάγματος.

Προθεσμία εφαρμογής του Διατάγματος

  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να συμμορφωθούν με το Διάταγμα μέχρι και τις 18/9/2021.
  • Για επιχειρήσεις που δραστηριοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα (30) ημερών προ της παρέλευσης της προθεσμίας συμμόρφωσης, η εφαρμογή του Διατάγματος παρατείνεται μέχρι και τις 18/10/2021.
  • Επιχειρήσεις οι οποίες καθίστανται «Υπόχρεοι» για αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτες, μετά την εφαρμογή του Διατάγματος (μετά τις 18/9/2021), οφείλουν να συμμορφωθούν εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία καθίστανται «Υπόχρεοι».

Ενημέρωση καταναλωτών για αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα

Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υποχρέωση να αποδέχονται πληρωμές με κάρτα, οφείλουν να ενημερώνουν τους καταναλωτές με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας, αναρτώντας σχετική πληροφόρηση στην είσοδο των υποστατικών και στα ταμεία.

Διοικητικό πρόστιμο για παράβαση των προνοιών του Διατάγματος

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του Διατάγματος, επιβάλλεται, με βάση το άρθρο 50ΣΤ του Νόμου, διοικητικό πρόστιμο μέχρι και δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000).