Πιστοποιητικά Καταλληλότητας για Βυτία Πώλησης Πόσιμου Νερού!

(Βυτία με Κερματοδέκτη, Βυτιοφόρα Οχήματα, Ρυμουλκούμενα Βυτιοφόρα και Βυτιοφόρα Πλοία)

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας πληροφορούν το καταναλωτικό κοινό, καθώς και τους ιδιοκτήτες βυτίων ότι, λόγω εφαρμογής του Ν. 26(Ι)/2018, από το 2021 και μετά η διαδικασία θεώρησης και έκδοσης των σχετικών Πιστοποιητικών Καταλληλότητας αλλάζει οριστικά.

Συγκεκριμένα, η διαδικασία θεώρησης και έκδοσης των Πιστοποιητικών Καταλληλότητας, θα ξεκινά από 01/01 και θα ολοκληρώνεται μέχρι 31/03 του κάθε έτους, με τα πιστοποιητικά να έχουν ισχύ ένα ημερολογιακό έτος. Η υποβολή αιτήσεων και η πληρωμή των νενομισμένων τελών θα γίνεται στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία της Υγειονομικής Υπηρεσίας από 01/01 μέχρι 28/02, ως εκ τούτου καλούνται οι ιδιοκτήτες των βυτίων όπως, υποβάλλουν εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους.

Σύμφωνα με την νομοθεσία, η διάθεση νερού από βυτίο απαγορεύεται, εκτός εάν έχει εκδοθεί το σχετικό Πιστοποιητικό με το οποίο βεβαιώνεται ότι, το νερό του συγκεκριμένου βυτίου έχει υποβληθεί στους κατάλληλους ελέγχους και έχει διαπιστωθεί ότι είναι υγιεινό και καθαρό σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, η δε μόνιμη ανάρτηση του Πιστοποιητικού επί του βυτίου είναι υποχρεωτική.

Σε περίπτωση που καταναλωτές παρατηρήσουν ότι κατά τους πρώτους μήνες κάθε έτους, ιδιοκτήτες βυτίων δεν έχουν αναρτημένο έγκυρο Πιστοποιητικό, δεν πρέπει να ανησυχούν, καθώς αφορά το μεσοδιάστημα που απαιτείται για την έκδοση των νέων Πιστοποιητικών για το τρέχον έτος. Ανεξάρτητα από το διαδικαστικό κομμάτι, για την πιο πάνω περίοδο, αλλά και καθόλη την διάρκεια του έτους, τόσο οι μηνιαίοι εργαστηριακοί αυτοέλεγχοι των ιδιοκτητών των βυτίων, όσο και οι υγειονομικές επιθεωρήσεις και οι ελεγκτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι της Υγειονομικής Υπηρεσίας συνεχίζονται αδιάκοπα, ώστε να διασφαλίζεται ότι το παρεχόμενο νερό, σε κάθε περίπτωση, είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.