Λειτουργία ηλεκτρονικής ψηφιακής πλατφόρμας υποβολής στοιχείων επιλογής στρατευσίμων της 2023 ΕΣΣΟ!

Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι από τις 24 Απριλίου και ώρα 12 μ. τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης στοιχείων επιλογής στρατευσίμων της 2023 ΕΣΣΟ.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει σε λειτουργία μέχρι τις 24:00 της 12ης Μαΐου 2023 και οι δηλώσεις θα υποβάλλονται μέσω της κυβερνητικής πύλης https://www.gov.cy. Για την πρόσβαση στην κυβερνητική πύλη απαιτείται μόνο η δημιουργία προφίλ και όχι ταυτοποίηση.

Οι στρατεύσιμοι της 2023 ΕΣΣΟ, καλούνται όπως υποβάλουν τη δήλωση στοιχείων καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται, προκειμένου να καταχωρηθεί η επιθυμία τους, για την υλοποίηση της διαδικασίας επιλογής και κατανομής τους, στους Κλάδους, Όπλα και Σώματα της Εθνικής Φρουράς, την τοποθέτησή τους σε Μονάδες, καθώς και την επιλογή των Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών (ΥΕΑ) και των εθνοφρουρών που θα επιλεγούν να υπηρετήσουν στις Ειδικές Δυνάμεις (Καταδρομείς, Στρατονομία, ΟΥΚ), στις Λέσχες – ΚΑΑΥ – ΣΤΕ, στις Τεχνικές Ειδικότητες και στη Στρατιωτική Μουσική της Εθνικής Φρουράς (ΣΜΕΦ).

Για την έγκαιρη και καλύτερη προετοιμασία των στρατευσίμων και για δική τους διευκόλυνση και όφελος, καλούνται να μεριμνήσουν για την εξασφάλιση σε ηλεκτρονική μορφή των πιο κάτω δικαιολογητικών, ώστε με την έναρξη της διαδικασίας να είναι έτοιμοι για την καταχώρησή τους. Κάθε επισυναπτόμενο δικαιολογητικό θα πρέπει να έχει μέγιστο μέγεθος 500ΚΒ/0,5ΜΒ και σε καμία περίπτωση το σύνολο των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγεθος των 10ΜΒ.

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά:

Δελτίο ταυτότητας (Μπροστά και πίσω όψη)

Προαιρετικά δικαιολογητικά:

α. Πιστοποιητικά μοριοδότησης σε περίπτωση κατά την οποία ανήκει σε μία ή περισσότερες κατηγορίες. Για τις κατηγορίες Μοριοδότησης πατήστε εδώ.

β. Βεβαίωση τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ). Ο λογαριασμός θα πρέπει είναι στο όνομα του στρατεύσιμου. Τραπεζικός λογαριασμός σε ανήλικο δημιουργείται από τα τραπεζικά ιδρύματα εφόσον ο στρατεύσιμος παρουσιάσει το σημείωμα πρόσκλησης για κατάταξη. Σε περίπτωση κατά την οποία τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού δεν υποβληθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα πρέπει να υποβληθεί την ημέρα κατάταξης.

γ. Κανονική άδεια οδήγησης.

δ. Σε περίπτωση κατά την οποία δηλωθεί επιθυμία για διεκδίκηση θέσης σε Τεχνικές Ειδικότητες, Λέσχες – ΚΑΑΥ – ΣΤΕ, θα πρέπει να υποβληθεί ανάλογη βεβαίωση των προσόντων από την αντίστοιχη σχολή μέσης εκπαίδευσης.  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ε. Βεβαίωση εμβολιαστικής κατάστασης και ομάδα αίματος. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα πρέπει να κατατεθεί την ημέρα κατάταξης.

Όσοι στρατεύσιμοι δεν προχωρήσουν στην υποβολή της δήλωσης στοιχείων εντός της καθορισμένης προθεσμίας, δεν θα έχουν δικαίωμα διεκδίκησης θέσης για Υποψήφιοι Έφεδροι Αξιωματικοί, Ειδικές Δυνάμεις, Λέσχες – ΚΑΑΥ – ΣΤΕ ή Τεχνικές Ειδικότητες και θα τοποθετηθούν σε Μονάδες με γνώμονα αποκλειστικά τις υπηρεσιακές ανάγκες της Εθνικής Φρουράς.

Όσοι υποβάλουν τη δήλωση στοιχείων, λαμβάνουν ως αποδεικτικό αντίγραφό της στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, στο οποίο εκτυπώνεται ο τυχαίος αριθμός κλήρου στη βάση ειδικού αλγόριθμου από το μηχανογραφικό σύστημα. Επιπλέον, στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο θα αποσταλεί και το Σημείωμα Πρόσκλησης Κατάταξης το οποίο θα περιλαμβάνει και πληροφορίες σχετικά με την υγειονομική εξέταση και χορήγηση των υλικών και ειδών ιματισμού και υπόδησης που πραγματοποιείται πριν την κατάταξη.

Τα στοιχεία που θα υποβληθούν μέσω της πλατφόρμας και αφορούν τις κατηγορίες μοριοδότησης, τις επιθυμίες επιλογής και τη φρουρά προτίμησης των στρατευσίμων μπορούν να τροποποιηθούν μετά από αίτηση του στρατεύσιμου η οποία υποβάλλεται από τον ίδιο στη Διεύθυνση Επιλογής και Μεταθέσεων του ΓΕΕΦ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου geefdemeo@army.gov.cy, όχι πέραν των δύο (2) ημερών από τη λήξη λειτουργίας της πλατφόρμας. Σε κάθε περίπτωση η αλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μία (1) φορά για κάθε στρατεύσιμο.

Σημειώνεται ότι η κατάταξη των στρατευσίμων θα πραγματοποιηθεί από τις 10 μέχρι τις 14 Ιουλίου 2023.