Κύπρος: Ισχυρό πλαίσιο μέτρων ασφαλείας για τα δίκτυα 5G!

18 Σεπτεμβρίου 2020

Ισχυρό πλαίσιο μέτρων ασφαλείας που διασφαλίζει το επίπεδο κυβερνοασφάλειας των δικτύων 5G στην Κύπρο, καθόρισε η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας. Τα μέτρα ασφάλειας, διατυπώνονται μέσω της σχετικής απόφασης «περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών και Κυβερνοασφάλειας Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Πέμπτης Γενιάς (5G)», που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης, έπειτα από την δημόσια διαβούλευση που διεξήχθη τους προηγούμενους μήνες με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ειδικότερα, μέσω της συγκεκριμένης απόφασης, μεταξύ άλλων ,παρέχονται οι εξουσίες στην Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας Κύπρου να περιορίζει, να απαγορεύει  κα να επιβάλλει ειδικές απαιτήσεις και όρους στην προμήθεια, την εγκατάσταση και τη λειτουργία του εξοπλισμού των δικτύων 5G στην Κύπρο.

Σε ότι αφορά τις κυρώσεις, παρέχεται η δυνατότητα στην Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι παροχέας ή άλλο πρόσωπο διενεργεί πράξη ή τελεί σε παράλειψη κατά παράβαση των διατάξεων της συγκεκριμένης απόφασης να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 200.000). Ανάλογες κυρώσεις προνοούνται και στη περιπτώσεις νομικού προσώπου σε περίπτωση διάπραξης ποινικού αδικήματος κατά παράβαση των διατάξεων της απόφασης.

Η όλη φιλοσοφία των μέτρων ασφάλειας που προνοεί η απόφαση της Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας Κύπρου, είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με  την συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση για εφαρμογή κοινής δέσμης μέτρων  για μετριασμό των κυριότερων κινδύνων κυβερνοασφάλειας των δικτύων 5G στις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *